این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > برنامه زمان بندی کنفرانس
.: برنامه زمان بندی کنفرانس

 پس از اتمام فرآیند داوری و مشخص شدن مقالات برنامه کامل کنفرانس در این بخش قرار می گیرد.

روز اول:7 بهمن ماه 1395

 

 

پنل1 و2:ظرفیت 20

سالن اصلی:ظرفیت 950 نفر

سالن ورکشاپ:ظرفیت 85

افتتاحیه

08:00-09:00

خوش آمد گویی و معرفی

بخش 1

09:00-10:30

سخنرانان کلیدی روز اول

10:30-11:00

پذیرایی

11:00-12:30

ارائه مقالات

ارائه مقالات

ورکشاپ

 

12:30-13:30

نهار و نماز

بخش 2

13:30-15:00

ارائه مقالات

ارائه مقالات

ورکشاپ

15:00-15:30

پذیرایی

15:30-17

ارائه مقالات

ورکشاپ عمومی

ورکشاپ

 

روز دوم:8 بهمن ماه 1395

 

 

پنل 1 و2:ظرفیت 20

سالن اصلی:ظرفیت 950 نفر

سالن ورکشاپ:ظرفیت 85

بخش 1

08:00-09:30

سخنرانان کلیدی روز دوم

09:30-10:00

پذیرایی

10:00-11:30

ارائه مقالات

ورکشاپ عمومی

ورکشاپ

 

11:30-13:00

نهار و نماز

بخش 2

13:00-14:30

ارائه مقالات

ارائه مقالات

ورکشاپ

14:30-15:00

پذیرایی

15:00-16:30

ارائه مقالات

ارائه مقالات

ورکشاپ

 

16:30-17

اختتامیه